Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
A+ R A-

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε.ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Θεόδωρος Πανταλάκης, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς

Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζης της Ελλάδος,

Δημήτριος Μαντζούνης, Γενικός Διευθυντής της ALPHA BANK,

Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias,

Λεωνίδας Ζώννιος, Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,

Βασίλειος Δρούγκας, Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των σχετικών εξουσιοδοτήσεων και οι:

Δημήτριος Τσουκαλάς, Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.,

Αναστάσιος Γκιάτης, Γενικός Γραμματέας της Ο.Τ.Ο.Ε.,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα εξής:

H Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της με την από 14 Ιανουαρίου 2004 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Αντίστοιχα οι Τράπεζες νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους με την από 18 Φεβρουαρίου 2004 πρόσκλησή τους, ανταποκρίθηκαν στη διενέργεια διαπραγματεύσεων και σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2004-2005.

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του Ν.1876/1990, είναι οι εξής:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

SOCIETE GENERALE HELLAS

ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

BANK SADERAT IRAN

ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν απόψεις, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Βασικός Μισθός

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004
 

Κλιμάκια.
 
Κύριο Προσωπικό
 
Βοηθητικό Προσωπικό
 
Προσωπικό Καθαριότητας
 

0
 
725
 
668
 
633
 

1
 
726
 
670
 
635
 

2
 
727
 
671
 
636
 

3
 
728
 
672
 
638
 

4
 
729
 
674
 
639
 

5
 
730
 
675
 
640
 

6
 
731
 
677
 
642
 

7
 
732
 
678
 
643
 

8
 
733
 
680
 
645
 

9
 
734
 
681
 
646
 

10
 
735
 
682
 
647
 

11
 
736
 
684
 
649
 

12
 
737
 
685
 
650
 

13
 
738
 
687
 
652
 

14
 
739
 
688
 
653
 

15
 
740
 
689
 
655
 

16
 
741
 
691
 
656
 

17
 
745
 
698
 
657
 

18
 
754
 
707
 
659
 

19
 
765
 
714
 
660
 

20
 
774
 
722
 
661
 

21
 
784
 
731
 
663
 

22
 
794
 
739
 
664
 

23
 
803
 
747
 
666
 

24
 
814
 
755
 
667
 

25
 
824
 
763
 
668
 

26
 
834
 
771
 
670
 

27
 
843
 
780
 
672
 

28
 
853
 
787
   

29
 
863
 
795
   

30
 
872
 
804
   

31
 
882
      

32
 
892
      

33
 
903
      
  
Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004 διαμορφώνονται ως εξής:
  Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004
 

Κλιμάκια.
 
Κύριο Προσωπικό
 
Βοηθητικό Προσωπικό
 
Προσωπικό Καθαριότητας
 

0
 
740
 
683
 
648
 

1
 
741
 
685
 
650
 

2
 
742
 
686
 
651
 

3
 
743
 
687
 
653
 

4
 
744
 
689
 
654
 

5
 
745
 
690
 
655
 

6
 
746
 
692
 
657
 

7
 
747
 
693
 
658
 

8
 
748
 
695
 
660
 

9
 
749
 
696
 
661
 

10
 
750
 
697
 
662
 

11
 
751
 
699
 
664
 

12
 
752
 
700
 
665
 

13
 
753
 
702
 
667
 

14
 
754
 
703
 
668
 

15
 
755
 
704
 
670
 

16
 
756
 
706
 
671
 

17
 
760
 
713
 
672
 

18
 
769
 
722
 
674
 

19
 
780
 
729
 
675
 

20
 
789
 
737
 
676
 

21
 
799
 
746
 
678
 

22
 
809
 
754
 
679
 

23
 
818
 
762
 
681
 

24
 
829
 
770
 
682
 

25
 
839
 
778
 
683
 

26
 
849
 
786
 
685
 

27
 
858
 
795
 
687
 

28
 
868
 
802
   

29
 
878
 
810
   

30
 
887
 
819
   

31
 
897
      

32
 
907
      

33
 
918
      
  
Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.8.2005 διαμορφώνονται ως εξής:
  Από 1/1/2005 μέχρι 31/8/2005
 

Κλιμάκια.
 
Κύριο Προσωπικό
 
Βοηθητικό Προσωπικό
 
Προσωπικό Καθαριότητας
 

0
 
762
 
703
 
667
 

1
 
763
 
706
 
670
 

2
 
764
 
707
 
671
 

3
 
765
 
708
 
673
 

4
 
766
 
710
 
674
 

5
 
767
 
711
 
675
 

6
 
768
 
713
 
677
 

7
 
769
 
714
 
678
 

8
 
770
 
716
 
680
 

9
 
771
 
717
 
681
 

10
 
773
 
718
 
682
 

11
 
774
 
720
 
684
 

12
 
775
 
721
 
685
 

13
 
776
 
723
 
687
 

14
 
777
 
724
 
688
 

15
 
778
 
725
 
690
 

16
 
779
 
727
 
691
 

17
 
783
 
734
 
692
 

18
 
792
 
744
 
694
 

19
 
803
 
751
 
695
 

20
 
813
 
759
 
696
 

21
 
823
 
768
 
698
 

22
 
833
 
777
 
699
 

23
 
843
 
785
 
701
 

24
 
854
 
793
 
702
 

25
 
864
 
801
 
703
 

26
 
874
 
810
 
706
 

27
 
884
 
819
 
708
 

28
 
894
 
826
   

29
 
904
 
834
   

30
 
914
 
844
   

31
 
924
      

32
 
934
      

33
 
946
      
  
Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.12.2005 διαμορφώνονται ως εξής:
  Από 1/9/2005 μέχρι 31/12/2005
 

Κλιμάκια.
 
Κύριο Προσωπικό
 
Βοηθητικό Προσωπικό
 
Προσωπικό Καθαριότητας
 

0
 
784
 
722
 
685
 

1
 
785
 
725
 
688
 

2
 
786
 
726
 
689
 

3
 
787
 
727
 
691
 

4
 
788
 
729
 
692
 

5
 
789
 
730
 
693
 

6
 
790
 
732
 
695
 

7
 
791
 
733
 
696
 

8
 
792
 
735
 
698
 

9
 
793
 
736
 
700
 

10
 
795
 
738
 
701
 

11
 
796
 
740
 
703
 

12
 
797
 
741
 
704
 

13
 
798
 
743
 
706
 

14
 
799
 
744
 
707
 

15
 
800
 
745
 
709
 

16
 
801
 
747
 
710
 

17
 
805
 
754
 
711
 

18
 
814
 
764
 
713
 

19
 
826
 
771
 
714
 

20
 
836
 
780
 
715
 

21
 
846
 
789
 
717
 

22
 
856
 
798
 
718
 

23
 
867
 
806
 
720
 

24
 
878
 
815
 
721
 

25
 
888
 
823
 
722
 

26
 
898
 
832
 
725
 

27
 
908
 
841
 
727
 

28
 
919
 
848
   

29
 
929
 
857
   

30
 
940
 
867
   

31
 
950
      

32
 
960
      

33
 
972
      
  
Άρθρο 2

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:Κύριο Προσωπικό
 

Παραμονές
 
1/1/2004
 
1/7/2004
 
1/1/2005
 
1/9/2005
 


 
912
 
927
 
955
 
982
 


 
922
 
937
 
965
 
992
 


 
932
 
947
 
975
 
1002
 


 
942
 
957
 
986
 
1013
 


 
952
 
967
 
996
 
1024
 


 
961
 
976
 
1.005
 
1033
 


 
971
 
986
 
1.016
 
1044
 


 
981
 
996
 
1.026
 
1054
 
 

Βοηθητικό Προσωπικό
 

Παραμονές
 
1/1/2004
 
1/7/2004
 
1/1/2005
 
1/9/2005
 


 
813
 
828
 
853
 
876
 


 
821
 
836
 
861
 
884
 


 
829
 
844
 
869
 
893
 


 
839
 
854
 
880
 
904
 


 
846
 
861
 
887
 
911
 


 
855
 
870
 
896
 
920
 


 
864
 
879
 
905
 
930
 


 
872
 
887
 
914
 
939
 
 

Προσωπικό Καθαριότητας
 

Παραμονές
 
1/1/2004
 
1/7/2004
 
1/1/2005
 
1/9/2005
 


 
673
 
688
 
709
 
728
 


 
676
 
691
 
712
 
731
 


 
681
 
696
 
717
 
736
 


 
686
 
701
 
722
 
742
 


 
691
 
706
 
727
 
747
 


 
696
 
711
 
732
 
752
 


 
700
 
715
 
736
 
756
 


 
705
 
720
 
742
 
762
 
 

Άρθρο 3

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:Ημερομηνίες
 
Υποδιευθυντής
 
Διευθυντής
 

Από 1/1 μέχρι 30/06/2004
 
1092
 
1271
 

Από 1/7 μέχρι 31/12/2004
 
1107
 
1286
 

Από 1/1 μέχρι 31/08/2005
 
1140
 
1325
 

Από 1/9 μέχρι 31/12/2005
 
1171
 
1361
 

Υποδιευθυντές
 

Κλιμάκια
 
Από 1/1  μέχρι 30/6/2004
 
Από 1/7  μέχρι 31/12/2004
 
Από 1/1  μέχρι 31/8/2005
 
Από 1/9  μέχρι 31/12/2005
 

1
 
1.103
 
1.118
 
1.152
 
1184
 

2
 
1.116
 
1.131
 
1.165
 
1197
 

3
 
1.127
 
1.142
 
1.176
 
1208
 

4
 
1.139
 
1.154
 
1.189
 
1222
 

5
 
1.150
 
1.165
 
1.200
 
1233
 

6
 
1.163
 
1.178
 
1.213
 
1246
 

7
 
1.174
 
1.189
 
1.225
 
1259
 

8
 
1.187
 
1.202
 
1.238
 
1272
 
 

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33?

κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Διευθυντές
 

Κλιμάκια
 
Από 1/1  μέχρι 30/6/2004
 
Από 1/7  μέχρι 31/12/2004
 
Από 1/1  μέχρι 31/8/2005
 
Από 1/9  μέχρι 31/12/2005
 

1
 
1.284
 
1.299
 
1.338
 
1374
 

2
 
1.299
 
1.314
 
1.353
 
1390
 

3
 
1.313
 
1.328
 
1.368
 
1405
 

4
 
1.327
 
1.342
 
1.382
 
1420
 

5
 
1.340
 
1.355
 
1.396
 
1434
 

6
 
1.354
 
1.369
 
1.410
 
1448
 

7
 
1.368
 
1.383
 
1.424
 
1463
 

8
 
1.381
 
1.396
 
1.438
 
1477
 
 

Άρθρο 4

Τα κατά την 31-12-2003 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Άρθρο 5

Επίδομα Γάμου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα έγγαμους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος-η, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και στους δύο συζύγους, ακόμη κι αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος.

Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και με τους αυτούς όρους στους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες, χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού, καθώς και στους άγαμους γονείς.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 6

Στεγαστικά Δάνεια

Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, καθιερώνεται μία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, καθορίζεται ενιαία σε 3%.

Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 22.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2004 και 2005, τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2003. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιμο κατά τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση.

Άρθρο 7

Ετήσιες Κανονικές Άδειες

Κάθε εργαζόμενος με τη συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης από την πρόσληψή του δικαιούται άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα επόμενα έτη η κανονική άδεια μετ’ αποδοχών χορηγείται λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας, είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες

με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας, είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες

με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας, είκοσι τρεις (23) εργάσιμες ημέρες

με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας, είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες

Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής αδείας του στο διάστημα από 1/1 έως και 30/4 και από 1/10 έως και 31/12 εκάστου έτους, για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια επιπλέον ημέρα αδείας.

Άρθρο 8

Άδειες σπουδών για εξετάσεις

Οι άδειες σπουδών στις ανώτερες, ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, για εξετάσεις χορηγούνται στους εργαζόμενους-ες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια ή με άδεια που ο εργαζόμενος-η δικαιούται από άλλη αιτία. Τυχόν ευνοϊκότερες επιχειρησιακές ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα, δεν θίγονται.

Άρθρο 9

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 166 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 175 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 184 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

Άρθρο 10

Επίδομα τοκετού

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 1125 ευρώ αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1180 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1240 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1984.

Άρθρο 11

Κατασκηνώσεις

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 596 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 626 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 657 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 12

Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου

για τη φροντίδα παιδιών

Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, των κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ και με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 13

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-1995 και Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 12.500 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.125 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.781 ευρώ μηνιαίως. Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 2.600 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.730 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.867 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις συμβαλλόμενες τράπεζες.

Άρθρο 14

Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 136.500 ευρώ, για το έτος 2004 και με το ποσό των 143.400 ευρώ για το έτος 2005, τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις τράπεζες.

Άρθρο 15

Εφάπαξ ενίσχυση ΟΤΟΕ

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 300.000 ευρώ, για το έτος 2004 και με το ποσό των 300.000 ευρώ για το έτος 2005, την Ο.Τ.Ο.Ε., για τη συντήρηση του κτιρίου της.

Άρθρο 16

Συνδικαλιστικές ρυθμίσεις

Στους Τραπεζοϋπαλλήλους τους οποίους αφορούν οι συνδικαλιστικές ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 30/7/1997, συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., συμπληρουμένου με την παρούσα αντιστοίχως του κεφαλαίου Α’ της παραπάνω ΣΣΕ. Για το σκοπό της παρούσας ρύθμισης και μόνον, τα αποτελέσματα της από 30/7/1997 ΣΣΕ, έχουν αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος αυτής, ο δε χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης επεκτείνεται μέχρι και την 30/9/2004.

Άρθρο 17

Τελικές Διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2004 και λήγει την 31.12.2005, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No11

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No10

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No9

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No8

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No7

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No6

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No5

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No4

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No3

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No2

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No1

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: